Soil Glossary DEMO

Naslov

De Fr It Si En
DE term1 FR term IT term A horizont A horizon
Vrhnji sloj tal topsoil
Akrisol acrisol
Aktivna kislost tal active soil acidity
Acidofilen acydophilic
Adsorpcija adsorption
Agregat agregate
Strukturni agregati peds
Alkalna tla alcaline
Aluvialna tla alluvial soil
Anionska izmenjevalna kapaciteta anion exchange capacity
Argiličen argilic
Dostopna hranila available nutrient
B horizont B horizon
Močvirje / Barje bog
Podzol bruni podzol
Kalciten calcic
Kambičen horizont cambic horizon
Karbonatna tla carbonate soil
Černozem Chernozem
Glina clay
Glinasta tla clayey soil
Grobi pesek coarse sand
Grobi melj coarse silt
Onesnažilo contaminant
Polutant pollutant
Deluvij deluvium
Horizont diagnostic horizon
Dolomit dolomite
Distrična tla dystric
Eluviacija eluviation
Erodibilnost erodibility
Erozija erosion
Evtrična tla eutric soil
Izmenljive baze exchangeable bases
Izmenljivi kationi exchangeable cations
Gnojenje fertilization
Gnojilo fertilizer
Vrtna tla garden soil
Talna voda / podzemna voda ground water
Jarkasta erozija gully erosion
Težke kovine heavy metals
Hipoglej hipogley
Humus humus
Infiltracija infiltration
Izpiranje leaching
Makrohranila macronutrient
Mn premazi Mn coatings
Munsell-ov barvni atlas tal Munsell Soil Color Chart
Hranilo nutrient
Organska snov organic matter
Matična podlaga parent material
Šotna tla peat soil
Pedologija pedology;
Veda o tleh soil science)
Onesnaževalec / Politant pollutant
Onesnažilo contaminant
Regolit regolith
Žlebičasta erozija rill erosion
Pesek sand
Peščeno glinasta ilovica Sandy Clay Loam
Teksturni razred PGI (SaClLo)
Melj sandy soil
Ploskovna erozija sheet erosion
Melj silt
Melj Silt
Teksturni razred M (Si)
Skelet skeleton
Kisla tla soil acidity
Talna biomasa soil biomass
Degradacija soil degradation
Globina tal soil depth
Dezertifikacija soil desertification
Ekosistemske storitve tal soil ecosystem services
Rodovitnost tal soil fertility
Funkcije tal soil functions
Talni horizont soil horizon
Monolit soil monolith
poroznost tal soil porosity
Talni profil soil profilee
Kakovost tal soil quality
Rekultivacija soil recultivation
Remediacija soil remediation
Zaslajevanje tal soil salinization
Struktura tal soil structure
Teksturni trikotnik soil texture triangle
Talni tip soil type
osnovna sistematska enota / pedosistematska enota soil typological unit
Tla soil
Prst soil
Zemlja land
strukturni agregat structural agregate
Strukturni agregati peds
Jerovica Terra Rossa
Vrhnji sloj tal topsoil
Teksturni trikotnik USDA texture clasification
By alpinesoils AlpSP Glossary 0 Comments

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *